Link Name (((***خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست***))) خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست - روش آزمایش استاندارد برای دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه بوسیله الك
 
خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست
خط تولید سمنت پلاست (سنگ مصنوعی) 09353984349
سنگ مصنوعی سمنت پلاست


مشاوره رایگان در خصوص راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست 4349 398 0935 (محمد احدی)

مدیر وبلاگ : محمد احدی
مطالب اخیر
نویسندگان

«روش آزمایش استاندارد برای دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه بوسیله الك»

1-    دامنه كاربرد

1-1-        این آزمایش نحوه تعیین توزیع اندازه دانه ها و مصالح ریز دانه و درشت دانه را به كمك الك شرح می دهد.

2-       خلاصه روش آزمایش

2-1-        نمونه توزین شده ای از مصالح سنگی خشك، از یك سری الك كه بدنبال هم از بزرگ به كوچك مرتب شده اند، عبور داده می شود و توزیع اندازه دانه ها تعیین می گردد.

3-      اهمیت و كاربرد

3-1-        این روش برای تعیین دانه بندی مصالح سنگی ( شن و ماسه ) به كار می رود. نتایج این آزمایش به منظور تطبیق توزیع اندازه دانه ها با مشخصات لازم برای مصالح سنگی و همچنین تهیه اطلاعات لازم برای كنترل تولید سنگدانه های مختلف و مخلوط هایی كه در آنها مصالح سنگی به كار می رود، مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات حاصل از این آزمایش را می توان برای تعمیم رابطه بین تخلخل و تراكم نیز مورد استفاده قرار داد.

3-2-        برای مصالح ریزتر 75 میكرون (الك شماره 200) نمی توان تنها به كمك این روش و استفاده از الك دانه بندی دقیقی را تعیین نمود. در این موارد باید از آزمایش ASTM C117 استفاده كرد. مصالح ریزتر از 75 میكرون با شستن مصالح روی الك شماره 200 بدست می آیند.

4-      وسایل آزمایش

4-1-        ترازو – ترازوهایی كه برای آزمایش مصالح ریز دانه و درشت دانه به كاربرده می شوند باید دارای دقت هایی به شرح زیر باشند :

4-1-1- برای مصالح ریزدانه دقت ترازو باید 1/0 درصد بار مورد آزمایش با 1/0 گرم باشد ( هر كدام بزرگتر است).

4-1-2- برای مصالح درشت دانه یا مخلوطی از مصالح ریزدانه و درشت دانه دقت ترازو 5/0 گرم یا 1/0 درصد بار مورد آزمایش باشد ( هركدام بزرگتر است).

4-2-        الك ها – الك ها باید طوری روی هم سوار شوند كه از هدر رفتن مصالح هنگام الك كردن جلوگیری شود. الك ها باید مشخصات ذكر شده در ASTM E11 را دارا باشند. تغییرات قطر متوسط سوراخ الك هایی كه سوراخ های آنها بزرگتر از 125 میلیمتر (5 اینچ) است می تواند 2± درصد بوده و قطر اسمی سیمهای آنها باید 8 میلیمتر یا بزرگتر باشد.

4-3-        لرزاننده مكانیكی الكها - لرزاننده مكانیكی الكها باید لرزش قائم، یا لرزش قائم و جانبی را به الك منتقل كند، طوری كه دانه ها در روی الك به بالا و پائین پریده و بغلطند تا در جهات مختلف روی سطح الك قرار بگیرند. لرزش الك ها باید تا حصول شرایط ذكر شده در بند 6-4 ادامه یابد.

4-4-        كوره – یك كوره با اندازه مناسب كه قادر باشد دمای یكنواخت 5 ± 110 در سلسیوس ( 9±230 درجه فارنهایت ) را حفظ كند.

5-      نمونه برداری

5-1-        نمونه برداری باید مطابق روش عملی ASTM D75 انجام شود. وزن نمونه كارگاهی باید برابر اوزان ذكر شده در بندهای 5-4 و 5-5 باشد.

5-2-        كل مخلوط را بهم زده و مقدار مناسبی از آن را طبق دستورالعمل ASTM C702 بر می دارند. وزن نمونه ای كه برای آزمایش به كار می رود باید بعد از خشك كردن تقریبا برابر وزن خواسته باشد.

5-3-        مصالح سنگی ریزدانه – وزن نمونه مصالح ریزدانه بعد از خشك كردن باید به صورت زیر باشد:

مصالحی كه حداقل 95  آن از الك شماره 8(36/2 میلیمتر) عبور می كند، 100 گرم.

مصالحی كه حداقل 85% آن از الك شماره 4 (75/4 میلیمتر) عبور كرده و بیش از 5 درصد آن روی الك شماره 8 ( 36/2 میلیمتر ) باقی می ماند، 500گرم.

5-4-        مصالح سنگی درشت دانه – وزن نمونه مصالح درشت دانه باید به صورت زیر باشد:

 

 

حداقل وزن نمونه آزمایشی

برحسب كیلوگرم (پوند )

حداكثر اندازه اسمی دانه ها،

سوراخ های مربعی،میلیمتر(اینچ)

 

 

1 (2)

9.5(3/8)

2 (4)

12.5(1/2)

5 (11)

19.0(3/4)

10 (22)

25.0(1)

15 (33)

37.5()

 

 

20 (44)

50.0(2)

35 (77)

63.0()

60 (130)

75(3)

100 (220)

90()

150 (330)

100(4)

200 (440)

112.0()

300 (660)

125(5)

500 (1100)

150(6)

 

 

 

5-5-        مخلوط های مصالح ریزدانه و درشت دانه – وزن نمونه آزمایش مخلوط مصالح ریزدانه و درشت دانه باید طبق بند 5-4 باشد.

5-6-         مقدار نمونه لازم برای ملوط های درشت دانه به میزانی است كه امكان انجام آزمایش با لرزاننده های مكانیكی بزرگ وجود داشته باشد. نتیجه این آزمایش برای نمونه هایی از سنگدانه های درشت تر از 50 میلیمتر نیز رضایت بخش خواهد بود، مشروط برآنكه مقدار نمونه كمتر باشد و معیار پذیرش یا عدم پذیرش مصالح متوسط نتایج چند آزمایش باشد طوری كه مقدار نمونه ضربدر تعداد نمونه هایی كه آزمایش می شوند برابر حداقل مقادیر داده شده در قسمت 5-4 باشد.

5-7-        برای تعیین مقدار مصالح ریزتر از 75 میكرون ( شماره 200) از روش ASTM C117 به صورت زیر استفاده می شود:

5-7-1- برای سنگدانه هایی که حداکثر اندازه اسمی دانه های آنها 5/12 میلیمتر (2/1 اینچ ) یا کمتر است، همان نمونه آزمایشی که در ASTM C117 و در این آزمایش به آن اشاره شد به کار برده می شود. نمونه را ابتدا مطابق ASTM C177 خشک کرده و به صورت خشک طبق بند 6-2 تا 6-7 الک می کنند.

5-7-2- درمورد مصالح سنگی که حداکثر اندازه اسمی دانه های آنها بزرگتر از 5/12 میلیمتر ( 2/1 اینچ) است، می توان نمونه آزمایشی را طبق بند 5-7-1 استفاده کرد، یا نمونه های آزمایشی جداگانه ای را برای آزمایش ASTM C117 و این روش به کار برد.

5-7-3- در مواردی که مشخصات، لزوم تعیین مقدار کل مصالح ریزتر از 75 میکرون را به وسیله شستشو از روی الک و الک کردن به صورت خشک ایجاب می نماید، روش شرح داده شده در بند 5-7-1 به کار برده می شود.

6-       روش آزمایش

6-1-         نمونه آزمایش را تا رسیدن به وزن ثابت در دمای 5 ± 110 درجه سلسیوس ( 9±230 درجه فارنهایت ) خشک کنید.

6-2-         برای دست یابی به مشخصات مورد نیاز مصالح باید الک هایی با اندازه های مناسب انتخاب شوند. برای تهیه اطلاعات دیگر مانند ضریب نرمی. مقدار مصالح روی یک الک، می توانید از الک های اضافی دیگری استفاده کنید. الک ها را به ترتیب شماره از بزرگ به کوچک و از بالا به پائین روی هم قرار داده و نمونه ها را روی الک بالایی بریزید. الک ها را بوسیله دست یا به کمک ماشین به مدت کافی تکان دادن الک ها یا با آزمون و خطا و یا طبق بند 6-4 به کمک یک نمونه آزمایشی تعیین می گردد.

6-3-         مقدار مصالح روی الک را در حدی محدود کنید که تمامی دانه ها فرصت داشته باشند چندین مرتبه در برابر سوراخ های الک قرار بگیرند. برای الک هایی که سوراخ های آنها کوچکتر از 75/4 میلیمتر (شماره 4)می باشد، نباید وزن مصالح باقی مانده روی الک بیش از 6 کیلوگرم بر متر مربع ( 4 گرم بر اینچ مربع ) سطح الک باشد. در مورد الک هایی که سوراخ های آنها 75/4 میلیمتر ( شماره 4 ) یا بزرگتر است، وزن مصالح روی الک برحسب کیلوگرم بر متر مربع باید از 5/2 برابر اندازه سوراخهای الک ( برحسب میلیمتر ) بیشتر نباشد. در هیچ موردی نباید وزن مصالح روی الک به اندازه ای باشد که بافت الک تغییر شکل بدهد.

6-4-         الک کردن را تا زمانی ادامه دهید که پس از آن به ازای هر یک دقیقه الک کردن، کمتر از 1 درصد وزن مصالح باقی مانده روی هر الک از آن عبور کند. برای تکان دادن الک های مجزا زیر الک را یک تاوه قرار داده و روی آن درپوش بگذارید و به حالت کمی شیبدار در یک دست نگه داری. الک را با سرعت 150 دور در دقیقه تکان دهید و در هر 25 مرتبه تکان دادن الک، آن را به اندازه یک ششم دور بگردانید. برای الکهای بزرگتر از 75/4 میلیمتر ( شماره 4 ) باید الک کردن تا حدی ادامه یابد که فقط یک لایه از دانه ها روی الک باقی بماند. اگر اندازه الک های مورد استفاده، الک کردن به طریق فوق را غیرعملی می سازد، از الک های با قطر 203 میلیمتر ( 8 اینچ ) استفاده کنید.

6-5-         در مورد مخلوط های مصالح ریزدانه و درشت دانه قسمتی از نمونه که ریزتر از 75/4 میلیمتر ( شماره 4 ) است، را می توان در روی دو یا چند سری الک توزیع نمود تا از انباشته شدن بیش از حد مصالح روی الکهای مجزا جلوگیری شود.

6-5-1- روش دیگر این است که با استفاده از یک جدا کننده مکانیکی طبق ASTM C702 قسمتی از مصالح ریزتر از 75/4 میلیمتر ( شماره 4 ) را بر حسب اندازه کاهش داد. اگر این روش را به کار می برید، وزن هر یک از قسمت های نمونه اولیه را از رابطه زیر بدست آورید:

A = W2 / W1 × B

در اینجا:

A = وزن قسمتی از نمونه با اندازه مشخص در کل نمونه.

W1 = وزن قسمت ریزتر از 75/4 میلیمتر ( شماره 4 ) در کل نمونه.

W2 = وزن مصالح ریزتر از 75/4 میلیمتر ( شماره 4 ) پس از کاهش که به طور واقعی الک شده است.

B = وزن قسمتی از نمونه با اندازه مشخص در نمونه الک شده تقلیل یافته است.

6-6-         در صورتی که از الکهای مکانیکی لرزنده استفاده می شود، دانه های بزرگتر از 75 میلیمتر ( 3 اینچ ) را باید به صورت دستی الک کرد. از کوچکترین الک مورد استفاده شروع کنید و در صورتی که لازم است دانه ها را روی الک بگردانید تا اگر از سوراخ بخصوصی عبور می کنند، چنین فرصتی را بیابند. برای رد کردن دانه ها از الک نباید هیچ نیرویی به آنها اعمال شود.

6-7-         وزن مصالح مانده روی هر الک را با ترازو با دقت 1/0 درصد وزن نمونه خشک اولیه تعیین کنید. وزن کل مصالح بعد از الک کردن باید با وزن  اولیه نمونه کنترل شود و در صورتی که اختلاف این دو بیش از 3/0 درصد باشد، نتایج قابل قبول نیست.

6-8-         اگر نمونه قبلا به روش ASTM C117 آزمایش شده است، وزن مصالح ریزتر از الک 75 میکرون ( شماره 200 ) را که به صورت خشک از این الک عبور داده شده است، به وزن نمونه اضافه کنید.

7-      محاسبات

7-1-        درصد های عبور کرده، درصدهای کل باقیمانده یا درصد دانه های با اندازه های مختلف را با دقت 1/0 درصد بر اساس وزن کل نمونه خشک اولیه محاسبه کنید. اگر همین نمونه آزمایش ابتدا براساس روش ASTM C117 مورد آزمایش قرار گرفته و به وسیله شستن، دانه های ریزتر از 75 میکرون از آن جدا شده بود، برای محاسبه درصدهای مصالح از وزن خشک کل مصالح ( شامل دانه های ریزتر از 75 میکرون) به عنوان مبنای محاسبات استفاده کنید.

7-2-        در صورت نیاز، ضریب نرمی را از جمع درصدهای مصالح درشت تر از الک های زیر ( درصدهای تجمعی مانده روی الک ها ) و تقسیم حاصل جمع بر 100،به دست آورید: 150 میکرون ( شماره 100 )، 300 میکرون ( شماره 50 )، 600 میکرون ( شماره 30 )، 18/1 میلیمتر ( شماره 16 )، 36/2 میلیمتر ( شماره 8 )، 75/4 میلیمتر ( شماره 4 )، 5/9 میلیمتر (  اینچ )، 19 میلیمتر (  اینچ )، 5/37 میلیمتر (  اینچ ) و الک های بزرگتر.

8-      گزارش

8-1-        بسته به مشخصات مورد نیاز مصالح تحت آزمایش، گزارش باید شامل موارد زیر باشد.

8-1-1- درصد کل مصالح عبور کرده از هر الک

8-1-2- درصد کل مصالح باقیمانده روی هر الک

8-1-3- درصد مصالح باقیمانده بین الک های متوالی

8-2-        درصدها باید به صورت یک عدد صحیح گزارش شوند، به جز درصدهای عبور کرده از الک 75 میکرون ( شماره 200 ) که اگر کوچکتر از 10 درصد باشد، باید با دقت 1/0 درصد گزارش شود.

8-3-        در صورت نیاز ضریب نرمی باید با دقت 01/0 گزارش شود.

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی درشت دانه بوسیله الك

شماره گروه:                                 تاریخ آزمایش:

اندازه بزرگترین دانه ( میلیمتر ):         وزن اولیه نمونه خشک ( گرم یا پوند):

اندازه الک (in) یا شماره آن

وزن مصالح باقیمانده روی الک

gr ( lb )

وزن مصالح عبور کرده از الک

gr ( lb )

درصد مصالح باقیمانده روی الک

درصد مصالح عبور کرده از الک

درصد مصالح بین دو الک متوالی

 1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه بوسیله الك

شماره گروه:                                 تاریخ آزمایش:

اندازه بزرگترین دانه ( میلیمتر ):         وزن اولیه نمونه خشک ( گرم یا پوند):

اندازه الک (in) یا شماره آن

وزن مصالح باقیمانده روی الک

gr ( lb )

وزن مصالح عبور کرده از الک

gr ( lb )

درصد مصالح باقیمانده روی الک

درصد مصالح عبور کرده از الک

درصد مصالح بین دو الک متوالی

 

 

 

 

 

 

 4#

 

 

 

 

 

 8#

 

 

 

 

 

 16#

 

 

 

 

 

 30#

 

 

 

 

 

 50#

 

 

 

 

 

# 100

 

 

 

 

 

# 200

 

 

 

 

 

= 100/ مجموع درصد مصالح عبور کرده از الک شماره 100 و الکهای بزرگتر = ضریب نرمی


برچسب ها: سمنت پلاست,سنگ مصنوعی, سنگ مصنوعی سمنت پلاست, سنگ مصنوعی ساختمان, ماشین آلات سنگ, رزین سنگ, رزین سنگ مصنوعی, رزین سنگ مصنوعی ساختمان سمنت پلاست, قالب سنگ, قالب موزائیک, قالب پله, قالب سمنت پلاست, سنگ طبیعی, سنگ نما, سنگ نما ساختمان, سنگ نما بیرون, دیوار پوش, سنگ دکور, دکوراتیو, سنگ آنتیک دکوراتیو, سنگ بادبر, سنگ مصنوعی بادبر, مشاوره سرمایه گذاری, خط تولید, ماشین سازی, خط تولید سنگ مصنوعی, اتوماسیون, اتوماسیون سنگ مصنوعی, گرانیت, مرمریت, مرمر, گرانیت مصنوعی, تولید سنگ نانو, کاشی, Cement plast , Stone ,


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic